+36 1 377 6737 Online időpont foglalás

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi rövid tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az egészségügyi ellátás során megadott egészégügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai kezelésével és védelmével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen, hiszen a személyes adatok kezelésének tisztességesnek, jogszerűnek és átláthatónak kell lennie.  

A természetes személyek (más szóhasználattal: az emberek, az érintettek) számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba, hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. 

Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. 

A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok kellő időben való rendelkezésre állását, a megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi előírások megváltoztatásának jogát az adatkezelő fenntartja magának, a hatályos jogszabályok előírásaira tekintettel.

 

 1. Az Adatkezelő megnevezés

Név: Dr. Rose Magánkórház Kft.

Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.

E-mail: info(kukac)drrose.hu

Fax: +36 1 348 0486

Telefon: +36 1 377 6737 (munkanapokon 8.00-tól 20.00-ig hívható)

weboldal: www.drrose.hu/hu

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az egészégügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésekre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül:
 • ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (pl. hírlevél feliratkozás)
 • a hírlevélről bármikor ingyenesen leiratkozhat, legegyszerűbben a hírlevél végén olvasható leiratkozás menüpont használatával
 • ha nem kíván hírlevelet kapni erre vonatkozóan a marketing@drrose.hu címre küldött lemondó levélben hozzájárulását bármikor visszavonhatja
   
 1. A betegellátáshoz kapcsolódó adatkezelés

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A biztonságos és személyre szabott betegellátás érdekében történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges a törvényben (Eüak.tv.) foglalt személyes adatokat és az ellátási eseményhez kapcsolódó célzattal az ismert egészségügyi adatokat felvenni.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja egyrészről a szolgáltatás igénybe vevőjeként az Ön hozzájárulása, továbbá szerződés, avagy a jogszabály kötelező előírása, pl. a finanszírozási ügyekben.

5.3. Az adatkezelés időtartama: A DR. ROSE Magánkórház Kft. mint egészségügyi szolgáltató az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat törvényi előírás (Eüak.tv.) szerint köteles kezelni/tárolni. Az Ön hozzájárulása emiatt nem vonható vissza, a nálunk tárolt egészégügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatai végleges törlésére vonatkozó esetleges kérelmét nem tudjuk teljesíteni. Az egészségügyi dokumentációt adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. A vények megőrzési ideje 5 év.
 

 1. Egészségügyi és hozzá kapcsolódó személyes adat kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdés esetén forduljon adatvédelmi felelősünkhöz.  Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Név: Dr. Tündik Henrietta ügyvéd, egészségügyi szakjogász, E-mail: iroda(kukac)tundikhenrietta.hu, adatvedelem(kukac)drrose.hu, Postai cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. 

Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. A fenti elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is. Ön emellett az Infotv. alapján személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.
 

 1. Adatvédelmi szabályzat 

Tájékoztatjuk Önt, hogy adatvédelmi szabályzatunk részletesen tartalmazza az adatkezeléssel és betegjogokkal kapcsolatos további tájékoztatásokat (pl. honlaphasználattal kapcsolatos adatkezelés, betekintés a dokumentációba, ki férhet hozzá az adatokhoz, másolás kérés lehetősége, adathordozhatóság stb.). A szabályzat elérhető honlapunkon az alábbi linken: www.drrose.hu/hu, illetve a Dr. Rose Magánkórház valamennyi recepcióján papír alapon is, amelyről kérésre másolatot biztosítunk.
 

Budapest, 2018. december 1.       
                                                                            

Lancsalics Petra

ügyvezető igazgató                                         

Dr. Rose Magánkórház Kft.